bitRegister ทำบัตรผู้รับเหมา เก็บประวัติการอบรม safety 2016-10-21T17:11:25+00:00

ระบบทะเบียนและทำบัตรผู้รับเหมา

ระบบทะเบียนผู้รับเหมาและอบรมเซฟตี้
Contractor register & safety training

ทำบัตรผู้รับเหมา เก็บประวัติการอบรมความปลอดภัย

  • เก็บชื่อ ที่อยู่ บริษัทที่สังกัด ของผู้รับเหมาหรือซับพลายเออร์
  • ถ่ายรูปหน้าตรง ถ่ายรูปบัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือใบสำคัญต่างด้าว
  • เก็บประวัติการอบรมเซฟตี้ (safety training) เตือนเมื่อต้องอบรมซ้ำ
  • พิมพ์รายงานสรุปยอดการฝึกอบรมทั้งปี หรือตามช่วงเวลาที่กำหนด
  • ออกบัตรประจำตัวผู้รับเหมา พร้อมระบุวันหมดอายุได้ทันที
  • แจ้งเตือน blacklist ป้องปรามบุคคลไม่พึงประสงค์เข้าพื้นที่
  • แจ้งเตือนบัตรผ่านหมดอายุ (expired card) ป้องกันการนำมาวนใช้

ระบบทะเบียนและทำบัตรผู้รับเหมา

โทรหาเราวันนี้..เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม