Hotline support

086-377-1040
086-377-1050

BIT COMBINE จะใช้ซอฟ์ทแวร์ชื่อ “bitSupport” สำหรับการ remote support และ “bitConference” สำหรับการประชุมทางไกล ซึ่งใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ และลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องของ TeamViewer GmbH จากประเทศเยอรมัน

BIT COMBINE Helpdesk

Download drivers